لووتیروکسین چیست

لووتیروکسین – Levothyroxine

/%D9%84%D9%88%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

لووتیروکسین چیست و چه کاربردی دارد؟