بهترین مرکز هایفو تراپی در صادقیه

هایفوتراپی

/hifu-therapy-3

در هایفو تراپی از دستگاه  اولتراسوند یا امواج متمرکز شده استفاده می شود